Zwroty

Każdemu konsumentowi, który zawiera umowę na odległość przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia, bez podawania przyczyny.

Klient może złożyć oświadczenie w formie pisemnej na adres Obornicka 227/H1, 60-650 Poznań lub na adres mailowy sklep@opatrunek.eu.

W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

Opatrunek.eu zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od momentu otrzymania zwróconego produktu, zwrócić pełną kwotę z zawartej umowy łącznie z najtańszym, oferowanym kosztem dostawy.

Zwrot płatności odbywa się przy użyciu tej samej metody, którą nastąpiła zapłata za towar, chyba że konsument i sklep wspólnie ustalą inaczej.

Zwrot produktu przez kupującego odbywa się na adres Obornicka 227/H1, 60-650 Poznań, najpóźniej w 14 dni od potwierdzenia przez sklep przyjęcia oświadczenia.

Zwrócony produkt nie może nosić na sobie śladów użytkowania. W przypadku produktów jednorazowych, opakowanie producenta nie może zostać otwarte.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy zamówione produkty  zostały spersonalizowane lub zamówione specjalnie dla klienta.

Reklamacje

Sklep inkontynencja.eu powinien zostać niezwłocznie poinformowany przez użytkownika o nieprawidłowości dotyczącej funkcjonowania sklepu lub zakupionego produktu.

Sklep opatrunek.eu natomiast ma w swoim obowiązku dostarczyć produkt wolny od wad. W przypadku stwierdzenia niezgodności, użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację można złożyć, gdy produkty są:

a) niekompletne, uszkodzone, nie nadające się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem,

b) niemające właściwości, które Produkty powinny mieć ze względu na ich przeznaczenie lub wynikające z okoliczności,

c) niemające właściwości, o ile opis Produktu zawierał taką informację,

d) nienadające się do celu wskazanego na stronie danego Produktu, o ile opis Produktu zawierał taką informację.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na użytkownika w chwili jego wydania. Za wydanie produktu uznaje się jego powierzenie przez sklep opatrunek.eu przewoźnikowi.

Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres RM Consumer, Obornicka 227 H, 60-650 Poznań, lub mailowo na adres sklep@opatrunek.eu.

Składając reklamację użytkownik zobowiązany jest określić:

a) dane kontaktowe – imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu

b) termin dostawy produktu

c) określenie nieprawidłowości w produkcie oraz okoliczności jej stwierdzenia

d) określenie żądania reklamacyjnego

e) numer konta bankowego użytkownika

Termin rozpatrzenia reklamacji przez sklep opatrunek,eu wynosi 14 dni roboczych.

Odpowiedź z decyzją zostanie wysłana na dane kontaktowe użytkownika wpisane we wniosku reklamacyjnym.

W sytuacji, gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie sklep opatrunek.eu podejmie odpowiednie kroki:

a) w pierwszej kolejności wymieni reklamowany produkt lub usunie wadę, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów,

b) w razie braku części zamówienia, uzupełni je o wysyłkę brakujących pozycji

c) w przypadku, gdy punkty a i b nie są możliwe lub są utrudnione, sklep opatrunek.eu poinformuje o tym użytkownika i poprosi o odesłanie produktów, następnie po ich otrzymaniu zwróci użytkownikowi cenę zakupu produktów

Prawo do reklamacji przysługuje przez dwa lata od momentu otrzymania produktów.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule reklamacje składane przez Konsumentów, a dotyczące niezgodności Produktów z Zamówieniem, rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.